Siirry sisältöön

Päätöksenteko ja hallinto

Kuvassa eturivissä vasemmalta puheenjohtaja Pekka Koskinen ja varapuheenjohtaja Aki Schadewitz. Toisessa rivissä Marko Paavilainen, Jari Puttonen ja Esko Auramo. Takarivissä Panu Räsänen, Lasse-Markus Roiha, Seppo Kemppinen ja Erno Auramo.

Päätöksenteko ja hallinto

Auramo-säätiön päättävänä elimenä toimii hallitus, jossa on viidestä seitsemään kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallitus pitää sääntömääräiset kokouksensa keväisin ja syksyisin, ja kokoontuu tarvittaessa niiden välissä.

Säätiön hallitukseen kuuluvat:

 • Pekka Koskinen, puheenjohtaja, kauppatieteiden tohtori, Espoo
 • Aki Schadewitz, varapuheenjohtaja, rakennusmestari, Vantaa
 • Erno Auramo, koneistaja, Helsinki
 • Seppo Kemppinen, laamanni, Espoo
 • Jari Puttonen, professori, Helsinki
 • Lasse-Markus Roiha, Business Controller, Helsinki
 • Panu Räsänen, talousjohtaja, Porvoo

Säätiön asiamiehen tehtäviä hoitaa:

Marko Paavilainen, filosofian tohtori, Helsinki
marko.paavilainen@auramo-saatio.fi
puh. 044-2806809

Säätiön kirjanpitäjänä toimii Jaakko Hyyppä Tilibic Oy:stä ja tilintarkastajana KHT Matti Jyrkkiö.

Säätiön toimintaa voit tutustua tarkemmin lukemalla tästä:

Auramo-säätiön säännöt

Auramo-säätiön viimeisimmän toimintakertomuksen 

1 Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2 Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea:

 • korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa, sekä
 • materiaalinkulun menetelmien ja laitteistojen kehittämiseen tähtäävää teknistä ja taloudellista tutkimusta valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

3 Toimintamuodot

Säätiön toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti:

a.) partiojärjestön harjoittamaa johtajakoulutustoimintaa partion kaikilla johtajatasoilla sekä jakamalla apurahoja kouluttajille ja koulutettaville että avustamalla valtakunnallista partiojärjestöä tarkoituksenmukaisen kurssi- ja leiripaikan ylläpitämisessä,

b.) apurahoja jakamalla tai muutoin Suomessa ja kansainvälisesti tapahtuvaa teknistä ja taloudellista tutkimusta, joka kohdistuu materiaalivirtojen, kuljetusten, varastoinnin ja toimitusketjun sekä materiaalinkulkua varten rakennetun ympäristön sekä sen kehittämistä palvelevan betonin materiaalitutkimuksen, betonointimenetelmien ja laitteistojen kehittämiseen,

c.) kohdassa b) tarkoitettujen tutkimusten kehitysvaiheiden pysyvää tallentamista ja niiden historian laatimista ja

d.) vähäisessä määrin muulla vastaavalla tavalla.​

4 Pääoma

Säätiön säädepääoma on miljoona (1.000.000,-) markkaa.

Säätiön varat on sijoitettava varmasti ja tuloa tuottavasti. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

5 Toimielimet

Säätiön päättävänä elimenä on hallitus.

Säätiöllä voi olla asiamies.

Hallitus voi asettaa apurahatoimikunnan sekä muitakin pysyviä tai tilapäisiä toimielimiä ja määrätä niiden kokoonpanot ja tehtävät.

6 Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu viidestä (5) seitsemään (7) jäsentä.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallitus nimeää hallitukseen kaksi jäsentä ja säätiön hallitus valitsee loput jäsenet. Säätiön hallituksen tulee hallituksen jäseniä valitessaan ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon säätiön tarkoitus ja perustajien oletettu tahto.

Mikäli Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallitus ei ole jostakin syystä nimennyt jäseniä hallitukseen ja ilmoittanut valinnasta kolme (3) viikkoa ennen hallituksen jäsenten valinnasta päättävää syyskokousta, tulee säätiön hallituksen toimittaa myös kyseisten jäsenten valinta.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä valitaan vuosittain noin kolmasosa (1/3).

Jos hallituksen jäsen kuolee, menettää oikeustoimikelpoisuutensa tai eroaa tehtävästään kesken toimikauden, voi jäsenen nimennyt taho valita uuden jäsenen säätiön hallitukseen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Mikäli Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallitus ei ole ilmoittanut uutta jäsentä säätiön hallitukseen kahden kuukauden kuluessa saatuaan tiedon nimeämisoikeudesta, voi säätiön hallitus täydentää itseään myös Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallituksen nimeämän jäsenen osalta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

7 Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan tai hallituksen kahden jäsenen tai hallituksen jäsenen ja asiamiehen kutsusta. Kutsu hallituksen kokoukseen tulee lähettää kirjeenä, faksilla tai sähköpostilla hallituksen jäsenen säätiölle toimittamaan osoitteeseen, kullekin jäsenelle vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille tulee toimittaa samalla tavoin. Sähköpostikokouksissa kutsu hallituksen kokoukseen voidaan kuitenkin lähettää samana päivänä, kun sähköpostikokous avataan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on saapuvilla enemmän kuin puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan.

Päätökset hallituksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli laista tai näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on laadittava päätöspöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi muu kokouksen valitsema jäsen

8 Asiamies

Asiamies voi olla hallituksen päätöksen mukaan joko sivutoiminen tai päätoiminen. Asiamies ei saa olla säätiön hallituksen jäsenenä.

Asiamiehen tehtävänä on säätiön toiminnan johtajana hoitaa säätiön juoksevia asioita hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus oikeuttaa asiamiehenä toimivan henkilön edustamaan säätiötä.

Asiamies osallistuu esittelijänä säätiön hallituksen kokouksiin ja toimii niiden pöytäkirjan pitäjänä. Hänellä on täten hallituksen kokouksissa läsnäolovelvollisuus ja puhevalta, mutta ei äänioikeutta hallituksen tehdessä päätöksensä.

9 Säätiön edustaminen

Säätiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä ja hallituksen siihen oikeuttama henkilö yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

10 Palkat ja palkkiot

Säätiön hallitus määrää asiamiehen ja muiden valitsemiensa toimihenkilöiden palkat ja palkkiot. Hallituksen jäsenille saadaan maksaa tästä jäsenyydestään vain kohtuullinen kokouspalkkio, mutta säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä myös sen laatua vastaava palkka tai palkkio.

11 Hallituksen kokoukset

Hallituksen kevätkokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä ja siinä

 • esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastajien siitä antama lausunto,
 • päätetään hallituksen osalta tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asiamiehelle sekä muille mahdollisesti tilivelvollisille ja toimenpiteistä, joihin tilintarkastajien lausunto edellisen kalenterivuoden tileistä ja hallinnosta mahdollisesti antaa aiheen,
 • vahvistetaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettavat kokouspalkkiot, päivärahat sekä matkakorvaukset,
 • vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallituksen syyskokous pidetään vuosittain marraskuun loppuun mennessä, ja siinä

 • päätetään apurahojen jakamisesta,
 • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja vahvistetaan tarvittaessa nimeämisesitykset sekä valitaan tarvittava määrä muita jäseniä seuraavaksi toimikaudeksi,
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,
 • päätetään tilintarkastajien lukumäärästä ja valitaan tilintarkastajat tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa,
 • käsitellään muut kokouskutussa mainitut asiat.

Hallitus kokoontuu muutoin tarvittaessa.

12 Tilintarkastajat

Säätiöllä on yhdestä kahteen (1-2) varsinaista tilintarkastajaa ja enintään kaksi (0-2) varatilintarkastajaa, jotka hallitus valitsee syyskokouksessa tilikaudeksi kerrallaan. Jos säätiöllä on vain yksi varsinainen tilintarkastaja, joka ei ole hyväksytty KHT- tai HTM-yhteisö, on valittava vähintään yksi varatilintarkastaja.

13 Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen kertomus ja tilit edelliseltä vuodelta on annettava viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

14 Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, jos sitä koskevaa päätöstä on kannattanut vähintään viisi hallituksen jäsentä.

Säätiön lakkauttamista tai liittämistä toiseen säätiöön on päätettävä samassa järjestyksessä kahdessa perättäisessä hallituksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kaksi kuukautta.

Jos säätiö lakkautetaan, on sen varat luovutettava Partiosäätiö – Scoutstiftelsen -nimiselle tai muulle hallituksen päättämälle sopivalle rekisteröidylle säätiölle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 kohdassa määrättyihin tarkoituksiin 3 kohdan lähemmin säätämin tavoin.

 1. YLEISTÄ

Auramo-säätiön (sr) tarkoituksena on tukea korkeatasoista partiojoh-tajakoulutusta sekä materiaalinkulun menetelmien ja laitteistojen kehittämiseen tähtäävää teknistä ja taloudellista tutkimusta.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja sekä ylläpitämällä Rehvakan kurssi- ja kokouspaikkaa partiojärjestön käyttöä varten. Apurahoja säätiö jakaa partiojohtajakoulutuksen ohella tekniseen sekä taloudelliseen tutkimukseen, joka kohdistuu materiaalivirtojen, kuljetusten, varastoinnin ja toimitusketjun sekä materiaalikulkua varten rakennetun ympäristön sekä sen kehittämistä palvelevan betonin materiaalitutkimuksen, betonointimenetelmien ja laitteistojen kehittämiseen.

Vuosi 2022 oli Auramo-säätiön 32. toimintavuosi. Koronapandemian kokoontumisrajoitusten poistuttua säätiö pääsi viimein viettämään 30-vuotisjuhliaan

 1. SÄÄTIÖN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

Säätiön hallitukseen kuuluivat vuoden aikana:

Pekka Koskinen, puheenjohtaja, kauppatieteiden tohtori

Aki Schadewitz, varapuheenjohtaja, rakennusmestari

Erno Auramo, koneistaja

Seppo Kemppinen, laamanni

Jari Puttonen, professori

Lasse-Markus Roiha, hinnoittelujohtaja

Panu Räsänen, talousjohtaja

 

Roiha ja Räsänen ovat hallitukseen Suomen Partiolaiset ry:n nimeämiä.

Hallitus kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kevätkokous pidettiin 9.5.2022 Lähi-Tapiolan tiloissa Espoossa ja syyskokous 14.11.2022 Ravintola Lasipalatsissa. Hallituksen sihteerinä toimi Auramo-säätiön asiamies, filosofian tohtori Marko Paavilainen.

Säätiön uudeksi tilintarkastajaksi valittiin syyskokouksessa KHT Matti Jyrkkiö. ja varatilintarkastajana HT Janne Turpiainen. Säätiön kirjanpitäjänä toimi Jaakko Hyyppä  Tilibic Oy:stä.

 1. TILI- JA VARALLISUUSTAPAHTUMAT

Säätiön tilinpäätös 31.12.2022 osoitti sijoitustoiminnan tuloksen ja säätiön varallisuuden kehittyneen seuraavasti:

 

Varsinaisen toiminnan kulut

sisältäen jaetut apurahat                                    – 115 208,06

 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan

tuotot                                                                                              323 312,98

kulut                                                                       – 372 326,67

 

Tilikauden alijäämä                                                 – 164 221,75

 

Sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo sisältäen

As Oy Robertuksen osakkeet oli

 

31.12.2021                                       1 975 992,44

31.12.2022                                       1 817 406,93

 1. SIJOITUSTOIMINTA

Auramo-säätiön sijoitusomaisuus on ollut 11.7.2019 alkaen Lähi-Tapiola Varainhoidon hoidossa säätiön päättämien riski- ja sijoitustoimintaperiaatteiden mukaisesti. Säätiön yhteyshenkilönä toimii asiakkuusjohtaja Barbro Malmberg ja salkunhoitajana Mari Vanninen. Lähi-Tapiola Varainhoito raportoi kuukausittain sijoitusten arvon kehittymisestä Pekka Koskiselle, Marko Paavilaiselle sekä Panu Räsäselle ja toimitti puolivuosittain kestävyysraportin salkusta. Lisäksi Lähi-Tapiolan edustajat antoivat sekä kevät- että syyskokouksessa säätiön hallitukselle selostuksen varainhoidosta.

Sijoitusmarkkinoilla vuosi 2022 oli haastava. Osakekurssit laskivat selvästi ja korkosijoituksille vuosi oli historiallisen heikko erityisesti valtiolainojen osalta. Kehityksen taustalla olivat kiristyvä rahapolitiikka, korkojen nousu ja inflaatiohuolet sekä kasvunäkymän heikkeneminen. Kiinan koronasulut ja Ukrainan sota syvensivät  haasteita heikentämällä talousnäkymiä ja lisäämällä inflaatiopaineita. Myös valuutoissa ja raaka-aineiden hinnoissa nähtiin vuoden aikana merkittäviä kurssiliikkeitä.

Auramo-säätiön sijoitussalkun allokaatio oli 31.12.2022 seuraava: osakkeet 44,47 %, korkosijoitukset 42,91 %, vaihtoehtoiset sijoitukset 12,37 % ja pankkitilin saldo 0,25 %. Salkun tuotto vuoden lopussa (1.1.–31.12.2022)   oli

-12,73 prosenttia (vertailuindeksi -12,07 prosenttia).

Vuoden 2023 alussa sijoittajien tunnelmia ovat piristäneet inflaatiohuippujen ohittaminen Yhdysvalloissa, synkimpien energiakriisiskenaarioiden väistyminen Euroopassa sekä Kiinan tiukan koronapolitiikan liennytykset. Vuoteen 2023 lähdetään edellisvuotta toiveikkaammista asemista. Aika näyttää, jatkuuko tammikuun alun positiivinen vire vai osoittautuvatko talouden haasteet markkinaodotuksia merkittävimmiksi. Suurimmat tunnistetut epävarmuustekijät liittyvät inflaation sitkeyteen, odotettua syvempään taantumaan ja geopoliittisten jännitteiden kasvuun.

Säätiön omistama asunto Iso Roobertinkadulla (As Oy Robertus) on säätiön pitkäaikaista sijoitusomaisuutta. Asunto oli vuokrattuna kertomusvuoden aikana säätiön lähipiiriin kuulumattomille henkilöille.

 1. REHVAKKA JA KETTULA

Säätiön omistamat kurssi- ja kokouspaikat, Rehvakka ja Kettula, sijaitsevat säätiön omistamalla kiinteistöllä Raaseporissa. Suomen Partiolaiset ry käyttää niitä kokous- ja kurssipaikkoina. Ylläpitämällä ja tarjoamalla Rehvakkaa sekä Kettulaa partion koulutuskäyttöön säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukien partiojohtajakoulutusta.

Rehvakan isännöinnistä vastasi Esko Auramo. Kiinteistön huollosta ja ylläpidosta huolehtivat hänen lisäkseen partiojärjestön nimeämä Rehvakka-yhdyshenkilö Jan-Erik Hagelberg ja mökkitalonmies Krister Stenström.

Säätiön palkkaama konsultti, diplomi-insinööri Seppo Lamppu jatkoi selvitystyötään Rehvakan maa-alueiden kehittämisestä yhdessä Pekka Koskisen ja Aki Schadewitzin kanssa. Hanke eteni vuoden 2022 aikana ilman suuria yllätyksiä ja vastoinkäymisiä, ja loppuvuodesta vaikutti siltä, että Rehvakan alueen rantakaava mahdollisesti valmistuisi juhannuksen 2023 tietämissä. Rakennuspaikkoja alueelle tulisi kaksi tai kolme.

Säätiön hallituksen jäsenet tai asiamies eivät ole käyttäneet Rehvakkaa tai Kettulaa vapaa-ajanviettoon.

 1. APURAHAT

Säätiö myöntää apurahoja säätiön tarkoituksen mukaisiin kohteisiin ja säätiön hallituksen 5.6.2002 hyväksymän pitkän aikavälin apurahapolitiikan mukaisesti.

Hallitus varasi kevätkokouksessaan 2022 apurahoihin alustavasti 60 000–

80 000 euroa ja päätti jakaa tutkimusapurahojen lisäksi palkintostipendejä opinnoissaan hyvin menestyneille opiskelijoille.

Syyskokouksessa säätiön hallitus palkitsi saamiensa ehdotusten perusteella seuraavat opiskelijat palkintostipendillä opinnäytetöistään:

Niko Kotkavuon diplomityö: Betonioptimismi – betonin kestävyydestä ja arkkitehdin vaikutusmahdollisuuksista ilmastonmuutoksen aikakaudella, 1 000 euroa

Anna Antonovan väitöskirja: Effect of the surface roughness of fiber on the bonding capacity of the interfacial zone between the fibres and cementitious matrix, 2 000 euroa

Phuong Phantan pro gradu -työ: Managing paradoxical tensions in supply chain sustainability from the perspective of suppliers, 1 000 euroa

Pinja Suomelan pro gradu -työ: SME suppliers as double agents: Supplier perspective on sustainable supply chain management in the biofuel industry, 1 000 euroa

Tutkimusapurahoista säätiö lähetti kesällä sähköpostitse apurahakuulutuksen yliopistoihin ja korkeakouluihin, ja oppilaitokset huolehtivat itsenäisesti tiedon levittämisestä apurahoista opiskelijoille sekä tutkijoille. Kuulutusta ei julkaistu lehdistössä. Apurahahakemuksia säätiö sai kymmenen kappaletta. Syyskokouksessa hallitus myönsi seuraavat tutkimusapurahat:

Claire Traveres                                15 000

Anne Myllylä                                               5 000

Adeolu Adediran                                         5 000

Lisäksi säätiö myönsi Suomen Partiolaiset ry:lle 25 000 euroa partiojohtajakoulutukseen.

Yhteensä säätiö jakoi siis apurahoja ja palkintostipendejä 55 000 euroa. Apurahojenjakotilaisuutta säätiö ei järjestänyt.

Suomen Partiolaisten hallitukeen nimeämät Panu Räsänen ja Lasse Roiha eivät osallistuneet partiolaisten avustusanomuksen käsittelyyn. Jari Puttonen ei osallistunut Anna Antonovan palkitsemisesta päättämiseen.

 1. MUUTA MERKILLEPANTAVAA

Säätiö juhli 30-vuotista toimintaansa tekemällä 17.18.9.2022 matkan Hankoon. Sille osallistuivat hallituksen jäsenet sekä säätiön pitkäaikainen puheenjohtaja Esko Auramo puolisoineen ja Rehvakan kiinteistöä vuosia hoitanut Jan-Erik Hagelberg. Matkalla Hankoon vierailtiin Rehvakassa, jossa tutustuttiin puheenjohtajan johdolla alueen ranta-asemakaavasuunnitelmiin ja syötiin lounas.

Hangossa juhlamatkalaiset perehtyivät oppaan johdolla Hangon sataman toimintaan ja pääsivät näkemään huolintaliikkeen hallissa trukkien Auramo-rullapihtejä. Juhlaillallinen  syötiin Hangossa hotelli Regatassa, jossa myös yövyttiin.

 1. SÄÄTIÖN LÄHIPIIRI JA MAKSETUT KORVAUKSET

Säätiön lähipiiri muodostuu vain hallituksen jäsenistä, tilintarkastajasta ja asiamiehestä sekä heidän säätiölaissa tarkoitetuista läheisistään ja sukulaisistaan sekä mahdollisesti määräysvallassaan olevista yhteisöistä. Säätiön perustajat eivät ole elossa eikä säätiöllä ole tahoja, joilla olisi määräysvaltaa säätiössä hallituksen nimeämisen kautta.

Säätiön hallitus on apurahojen käsittelyn yhteydessä selvittänyt, että hakijoiden joukossa ei ole lähipiiriin kuuluvia eikä säätiön perustajien jälkeläisiä. Säätiön apurahat on jaettu hakemusten perusteella eikä tavanomaisesta jakomenettelystä poikkeavia apurahoja ole myönnetty.

Sovittujen vuosikorvausten mukaisesti säätiö maksoi asiamiehen tehtävien hoidosta Marko Paavilaisen toiminimelle 8 000 euroa ja Rehvakan isännöinnistä Esko Auramolle 2 500 euroa. Partiolaisten Rehvakka-yhdyshenkilönä toimineelle Jan Hagelbergille maksettiin 547,20 euroa kilometrikorvauksia käynneistä Rehvakkaan. Aki Schadewitzille maksettiin Rehvakan remonttien valvonnasta aikakorvauksia 752,50  ja kilometrikorvauksia 493,50 euroa.

Hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita tai matkakorvauksia.

Tilintarkastaja Kari Lydmanille maksettiin laskun mukaisesti 1 705,64 ja kirjanpidosta Tilibic Oy:lle 2 440,51 euroa.

Kaikki edellä mainitut summat ovat tavanomaisia suoritetuista tehtävistä maksettuja korvauksia.

 1. HUOMIOITAVAA TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Helmikuussa 2022 alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan tuo edelleen kansainväliseen talouteen ja sijoitusmarkkinoille vakavan epävarmuustekijän, mikä vaikeuttaa säätiön sijoitusomaisuuden kehityksen ennakointia.

Rehvakan hirsiseinäkorjauksen hinta on edelleen osittain avoin, sillä työ on vaativa ja museoviranomaisten määräykset saattavat vaikuttaa korjauksen suoritustapaan.

AURAMO-SÄÄTIÖN HALLITUS